Coronavirus

print

Update 17 augustus: loslaten 1,5 meter vanaf 30 augustus en meer

17 augustus 2021

Loslaten 1,5 meter afstand

Het goede nieuws is hoogstwaarschijnlijk al tot jullie gekomen. In de persconferentie van 13 augustus maakte het kabinet bekend dat de 1,5 meter afstand maatregel vanaf 30 augustus binnen het hoger onderwijs niet meer geldt. Zowel studenten als medewerkers hoeven binnen de onderwijslocaties dan geen afstand meer te houden. Hierdoor kan veel meer capaciteit van de gebouwen worden benut en kan het onderwijs na lange tijd weer grotendeels fysiek plaatsvinden.

Vaccinaties en zelftests

We mogen niet vergeten dat het hoger onderwijs (en het mbo) met het loslaten van de 1,5 meter afstandsregel een uitzonderingspositie inneemt. We moeten er met zijn allen voor waken dat we weer snel terug moeten naar volledig online onderwijs. En voorkomen dat we genoodzaakt zijn met toegangsbewijzen te werken. Daarom is aandacht voor een hogere vaccinatiegraad en het actief gebruiken van zelftests noodzakelijk. Het is ons er dus alles aan gelegen om studenten en medewerkers te attenderen op het belang zichzelf te laten vaccineren. En om zelftests te blijven gebruiken. Ook na volledige vaccinatie.

Faciliteren prik- en zelftestlocaties

Op dit moment bekijken we of het mogelijk is om in overleg met de GGD een mobiele priklocatie te faciliteren op de hoofdlocaties van Avans. Ook kijken we naar de optie om op verschillende locaties ruimtes in te richten waar studenten en medewerkers een zelftest kunnen uitvoeren. Hierover volgt spoedig meer informatie. Zelftests zijn in ieder geval tot 1 september gratis te bestellen via zelftestonderwijs.nl.

Werkzaamheid richtlijnen

Naast de aandacht voor vaccineren en zelftests is het zaak om de richtlijnen die gelden scherp in de gaten te blijven houden. We kunnen ons voorstellen dat het verleidelijk is om minder waakzaam te zijn met het naleven en de handhaving van de maatregelen. Maar juist nu we weer met z’n allen terug naar school gaan is het van belang alert te zijn en elkaar aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de gebouwen (vanaf 30 augustus).

Basis hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen

De reeds bekende hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen worden gehandhaafd. Voor studenten en medewerkers gelden de basisrichtlijnen dat de handen regelmatig en goed worden gewassen, dat er wordt geniesd en gehoest in de elleboog, dat men – ongeacht of men (volledig) gevaccineerd is – thuisblijft bij klachten en zich laat testen bij de GGD, en dat de quarantaineregels worden aangehouden.

Looproutes

Volg de looproutes zoals aangegeven in de gebouwen.

Maatregelen vóór en vanaf 30 augustus

Omdat per 30 augustus een aantal maatregelen wijzigen, staan hieronder de richtlijnen van de situatie vóór en vanaf 30 augustus.

Maatregelen die gelden vóór 30 augustus

Onderwijs:

De actuele maatregelen blijven geldig. Denk aan 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen in de gebouwen is niet verplicht alleen in situaties waar afstand niet kan worden gewaarborgd, handen desinfecteren, ventileren etcetera.

Introductieactiviteiten:

In week 0 geldt dus nog steeds de 1,5 meterafstandsnorm. Het is tot 30 augustus niet mogelijk om 1,5 meterafstandsnorm los te laten! Die introducties die buiten Avans plaatsvinden met veelal een sociaal karakter moeten voldoen aan de voorschriften die gelden voor horeca en evenementen. Kortom de richtlijnen die gelden voor de externe locaties waar de introductie wordt georganiseerd. Denk aan een horecagelegenheid of een evenementenlocatie. Activiteiten in de openbare ruimte moeten gemeld zijn bij de betreffende gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Vanuit de gemeenten zijn geen bezwaren gemeld. De doorgegeven activiteiten kunnen dus plaatsvinden.

Toetsen:

De 1,5 meterregel geldt nog tot 30 augustus. In de toetsplanning is hiermee rekening gehouden. Het toetsrooster hoeft niet te worden gewijzigd.

Maatregelen die gelden vanaf 30 augustus

Onderwijs:

De 1,5 meter afstandsnorm komt te vervallen. Lesgeven mag weer zonder de 1,5 meter afstand. Er geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Er zal een alternatief bedacht moeten worden voor hoor- of werkcolleges met meer dan 75 personen. Deze kunnen bijvoorbeeld volledig digitaal of hybride worden gegeven. 

Groepsgrootte elders in de gebouwen:

Ook ruimtes als kantines, het Atrium en Xplora worden ingericht zodat er maximaal 75 personen kunnen zitten. Er wordt hier toezicht op gehouden. Maar ook hier spelen medewerkers een rol door studenten aan te spreken. Zorg dat niemand blijft hangen in te drukke ruimtes. Bijvoorbeeld: adviseer om bij drukte in de kantine de lunch buiten of in een lokaal te gebruiken.

Mondkapjes verplicht bij verplaatsing:

Mondkapjes worden binnen de onderwijsgebouwen verplicht gedragen wanneer men zich tussen onderwijsactiviteiten verplaatst. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af. Er zijn uitzonderingen bij praktijklessen waarbij brancheprotocollen mondkapjes verplichtstellen. Of uitzonderingen waar specifieke veiligheidsvoorschriften gelden.

Introducties:

De maatregelen voor het onderwijs gelden ook voor de onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten binnen de onderwijslocaties. Na 30 augustus kan de 1,5 meter afstandsnorm worden losgelaten. En er geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen.

Die introducties die buiten Avans plaatsvinden met veelal een sociaal karakter moeten voldoen aan de voorschriften die gelden voor horeca en evenementen. Kortom de richtlijnen die gelden voor de externe locaties waar de introductie wordt georganiseerd. Denk aan een horecagelegenheid of een evenementenlocatie. Activiteiten in de openbare ruimte moeten gemeld zijn bij de betreffende gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Vanuit de gemeenten zijn geen bezwaren gemeld. De doorgegeven activiteiten kunnen dus plaatsvinden.

Toetsen:

Ook voor de toetsen wordt de 1,5 meter afstand losgelaten. We laten de huidige toetsroosters echter in stand. Bij de nog te plannen toetsen – van einde blok 1 – wordt de afstandsnorm dus daadwerkelijk losgelaten.

Thuiswerken:

Tot in elk geval 20 september blijft het advies: werk zo veel mogelijk vanuit huis. Dit geldt met name voor de medewerkers van de ondersteunende diensten. Voor het onderwijzend personeel is het vanzelfsprekend noodzakelijk om weer vaker op locatie te werken. Ga je naar een locatie, doe dan eerst een zelftest.

Alternatieve datum Intro Festivals

De Intro Festivals in Breda en Den Bosch gaan in september niet door, vanwege de geldende beperkende maatregelen. Om toch een volwaardig alternatief te kunnen bieden wordt er gekozen voor een wintereditie. Een exacte datum is nog niet bekend. De communicatie hierover is sinds maandag 16 augustus in gang gezet.

Beleid afreizen land code oranje

Naar aanleiding van vragen van een aantal studenten en een petitie die is opgezet hebben we het buitenlandbeleid m.b.t. het reizen naar landen met code oranje opnieuw tegen het licht gehouden. De conclusie luidt dat het huidige advies blijft staan. Afreizen is alleen toegestaan naar een land/gebied met een geel of groen reisadvies. Hiermee blijft afreizen naar een land of gebied met een oranje of rood reisadvies niet toegestaan. 

Als gevolg van de veranderde situatie in Europa heeft de Nederlandse overheid besloten de aanpak voor reizen binnen de Europese Unie (EU) aan te passen. Dit betekent dat de landen binnen de Europese Unie een geel / groen reisadvies kennen. Het reisadvies van een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. Dit betekent dat studenten voor studie/stage/afstuderen af kunnen reizen naar landen binnen de Europese Unie. Dit sluit ook vrijwel aan bij het eerder genomen besluit om alleen het afreizen binnen Europa toe te staan. Voor reizen buiten Europa blijft de lijst van de Europese Unie met veilige landen leidend. Hiermee kan het overgrote deel van de voorgenomen buitenlandse reizen voor studie/stage/afstuderen komend semester doorgang vinden.

De algemene uitzonderingen die gelden voor studenten van alle opleidingen betreffen (en waar niets in verandert). Reis naar land met code oranje wordt toegestaan indien:

  • Studenten die studie (minor), stage of afstuderen in het land van herkomst (niet zijnde Nederland) volgen
  • Landen van de eerder beschreven lijst met ‘Safe countries’ van de Europese Commissie die een oranje reisadvies hebben omdat deze landen reisbeperkingen hanteren voor reizigers uit Nederland vanwege de gezondheidssituatie in Nederland. De kleurcode heeft in dat geval niets te maken met de gezondheidssituatie in het betreffende land. 

De specifieke uitzonderingen: voor studenten van opleidingen waar een buitenlandverblijf binnen de opleiding verplicht is en een reis wél als noodzakelijk wordt beschouwd. Reis naar land met code oranje wordt toegestaan indien: 

  • Een buitenlandverblijf binnen de opleiding verplicht is in de zin dat de student zonder buitenlandverblijf niet aan de eindtermen kan voldoen en alternatieven niet mogelijk zijn.

Opening studiejaar

De traditionele opening van het studiejaar gaat op 13 september gewoon door. Wel wordt het programma aangepast, zodat het past binnen de dan geldende richtlijnen. Communicatie volgt vanuit Team Evenementen.

Laatst bijgewerkt op 18 augustus 2021.